להלן סיכום הנהלים הרלוונטיים לעסקת בני נוער לנוחות בני הנוער וההורים הרוצים לתת לילדיהם כלים להתמודד מול מעסיקיהם.

 

גיל: במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14.

 

פנקס עבודה: כיום אין חובה על המעסיק להעסיק אך ורק בני נוער שיש להם  פנקס עבודה (מונפק על ידי לשכת התעסוקה). במקום זאת, נדרש המעסיק להחזיק במקום העבודה של הנער צילום תעודת זהות של הנער או של הוריו בצרוף אישור רפואי מרופא כללי, המהווה תנאי להעסקתו של הנער. אציין, כי בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.

 

שעות עבודה: מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע בסך הכל.

צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.

כלל זה לא יחול על בני נוער עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים.

קיים איסור לעבוד שעות נוספות.

 

מנוחה שבועית: קיים איסור על העסקה במנוחה השבועית – ליהודי ביום השבת, בן דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי, שבת או ראשון. מנוחה שבועית של נער היא לפחות 36 שעות רצופות.

 

הפסקות: לאחר שש שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער.

 

חופשה שנתית: בני נוער זכאים ל-18 ימי חופשה שנתית בשנה, בתנאי שעבדו מעל 200 ימים ויחסי העבודה התקיימו במהלך שנה שלמה. במקרים אחרים יבוצע חישוב יחסי, כשהבסיס לחישוב הוא 18 ימים. עובד שמקבל שכר על בסיס יום/שעה שעבד פחות מ-75 ימים רצופים - תשולם לו תמורת חופשה, בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.

 

עבודת לילה: החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל-16.

בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה 24:00 וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעות העובד לביתו.

 

רישום שעות העבודה: חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.

מומלץ - לעודד את בני הנוער לערוך רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.

 

סיכום תנאי העסקת בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה

לקראת חופשת הקיץ הקרבה

נסיעות לעבודה: בנוסף לתשלום שכר עבודת בני הנוער, יש לשלם בעבור הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 26.40 ₪ ליום עבודה.

 

שכר: יש לשלם עבור כל תקופת העסקתו של הנער גם בגין "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון".

 

הודעה לעובד: חובה למסור לכל נער הבא לעבוד, תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתו, טופס שקבוע בתקנות שבו מפורט בין היתר: זהות המעביד והעובד,תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים אשר יוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.

 

מסירת תלוש משכורת: על המעסיק למסור מדי חודש ועד ה-9 לחודש שלאחר מכן למסור תלוש שכר המפרט את כל פרטי השכר של העובד.

 

עבודות אסורות - בתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, מפורטים סוגי העבודות שבהן אסור להעביד נערים (חומרי נפץ, עבודה תת-קרקעית במכרה וכו').

 

 העסקת נער בהופעה או בפרסומת – ישנן הוראות חוק ותקנות מיוחדות לעניין זה.

 

שימו לב  - החוק קובע סנקציות פליליות על מעסיק שלא עומד בהוראות החוק. בנוסף, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, מטיל בתנאים מסויימים עיצומים כספיים על מעסיקים ועל מזמיני שירות בגין הפרת הוראות החוק.

 

סיכום תנאי העסקת בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה

 

עו"ד איילת זיו-אביעוז   ההגנה 11, פ"ת
 

Phone: 03-5320263/4 :טל      Mobile: 052-2251321 :נייד        Fax: 153-52-2251321 :פקס     E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל

 

 ההגנה 11, פ"ת

 

Phone: 03-5320263/4 :טל

 

Mobile: 052-2251321 :נייד

 

Fax: 153-52-2251321 :פקס

 

E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל