החל מה-30.1.2015 קיימת חובת מסירת הודעות בכתב למועמד לעבודה על התקדמות הליכי המיון בעניינו ועל אי קבלתו לעבודה.

 

החובה לעדכון מועמדים לעבודה היא מכוח תיקון מספר 6 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשע"ה–2014 שהתפרסם בחודש 12/2014.

 

התיקון קובע, כי על מעסיקים חלה החובה למסור את ההודעות בכתב, לכל מועמד המשתתף בהליכי מיון לעבודה:

 

1. הודעה על התקדמות הליכי המיון -

לכל המאוחר חודשיים מיום תחילת ההשתתפות בהליכי המיון, ואחת לחודשיים לאחר מכן, ככל שהליכי המיון נמשכים.   

 

2. הודעה על אי קבלה למשרה -

תוך 14 ימים מהמועד בו מועמד אחר התקבל למשרה. 

 

 

ראוי להדגיש, כי הליכי המין מוגדרים בצורה רחבה בחוק וכוללים גם ראיון או בחינה. לפיכך, חובת העדכון קיימת כמעט על כל תהליכי הגיוס והמיון במקומות העבודה.

 

ההודעה, אשר יכולה להימסר בכתב או באמצעי אלקטרוני או בכל אמצעי טכנולוגי אחר, תכלול את הפרטים הבאים:

1. שם המעסיק.

2. שם המועמד.

3. מועד תחילת הליכי המיון וזהות הגורם שערך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק.

4. התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.

5. שמו של שולח ההודעה ותפקידו.

 

התיקון לחוק מחריג:

1. עבודות שתקופת העבודה בהן אינה עולה על 30 ימים.

2. עבודה בענף ההסעדה.

3.עבודה אצל מעסיק שלא מעסיק למעלה מ-25 עובדים.

 

 

 

תיקון חשוב זה - מחייב מעסיקים רבים במשק לאמץ נהלים חדשים באשר לעדכון מועמדים לעבודה על התקדמות תהליך מיונם לעבודה.

 

אשמח לסייע בהכנת נהלים אלו ובהתאמת הנהלים הקיימים.

  

מהיום – חובת עדכון בכתב מועמדים, על התקדמות תהליכים 

מהיום – חובת עדכון בכתב מועמדים, על התקדמות תהליכים 

 

עו"ד איילת זיו-אביעוז   ההגנה 11, פ"ת
 

Phone: 03-5320263/4 :טל      Mobile: 052-2251321 :נייד        Fax: 153-52-2251321 :פקס     E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל

 

 ההגנה 11, פ"ת

 

Phone: 03-5320263/4 :טל

 

Mobile: 052-2251321 :נייד

 

Fax: 153-52-2251321 :פקס

 

E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל