הרבה פעמים מעסיקים שואלים עצמם האם הם יכולים לחייב את העובד בגין הנזקים שנגרמו להם באשמת העובד.

 

כאמור, התשובה לכך לא פשוטה ועל המעסיק לעבור מספר מסוכות בטרם ייעשה זאת.

 

הכלל שנקבע בפסיקה, כי ככלל עובד אינו "מבטח" של מעבידו והוא אינו אמור לשאת בנזקים שנגרמים כתוצאה ממהלך העבודה הרגיל. כלומר, מעסיק צריך להביא בחשבון, כי כחלק משגרת העבודה יכולות להיגרם טעויות ונזקים.

 יחד עם זאת, אין הדבר נועד לתת לעובדים 'רישיון' לגרום לנזקים, ולכן נקודת האיזון היא חיוב העובד בנזק שגרם אם יוכח שהנזק נגרם כתוצאה מזדון – או לכל הפחות כתוצאה מרשלנות רבתית הכוללת אדישות להסתברות לקרות הנזק.

 

בעניין זה הנטל על המעביד להוכיח זדון או רשלנות רבתית.

 

פירוש הסוגיה של עבודה בחוסר מיומנות ובהתרשלות, נדונה בבתי הדין לעבודה.

בתי הדין קבעו, כי על העובד לנהוג ביושר, בחריצות ומיומנות, ולטפל ברכוש המעביד שנמסר לידיו בזהירות סבירה ובכלל לנהוג זהירות במילוי תפקידו. אי מילוי חובות אלו תשמשנה למעסיק עילה לתביעה.

יצוין, כי המדד למיומנות יכול להיות תפקיד העובד ואף גובה שכרו.

 

כל חוב של עובד למעבידו, ודמי נזק בכלל זה, ניתן לנכות משכר העבודה רק על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד וזאת לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת שכר, התשי"ח-1958.

יודגש, כי סעיף 25(ב) לחוק, קובע כי בסיום יחסי העבודה רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרת חוב שהעובד חייב לו.

הפסיקה קבעה, כי כוונת המילים "יתרת חוב" היא סכום קצוב ומוכח, או בלתי שנוי במחלוקת.

 

 

 

לסיכום

על מעסיק, המעוניין לקזז משכר עובד בגין נזקים, להוכיח, כי:

 

1.נגרם לו נזק.

 

2. העובד התרשל במילוי תפקידו/בשמירה על רכוש העבודה.

 

3. ישנו קשר סיבתי בין השימוש של העובד/התנהגות העובד לבין הנזק.

 

4. המעסיק החתים את העובד על כתב התחייבות לשמירה / אבטחה על רכש המעסיק.

 

 

מעסיק שעמד בנטל ההוכחה רשאי לגבות את החוב הן על ידי קיזוז משכר עבודה והן על ידי הגשת תביעה.

 

זכאות מעסיק 

לקזז משכר עובד בגין הנזקים שנגרמו לו 

זכאות מעסיק 

לקזז משכר עובד בגין הנזקים שנגרמו לו 

 

עו"ד איילת זיו-אביעוז   ההגנה 11, פ"ת
 

Phone: 03-5320263/4 :טל      Mobile: 052-2251321 :נייד        Fax: 153-52-2251321 :פקס     E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל

 

 ההגנה 11, פ"ת

 

Phone: 03-5320263/4 :טל

 

Mobile: 052-2251321 :נייד

 

Fax: 153-52-2251321 :פקס

 

E-mail:  ayelet@zivavioz-law.co.il :אי-מייל